Huyện ủy tổ chức Hội nghị BCH đảng bộ lần thứ 20 ( khóa XVI)

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Huyện ủy Gio Linh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 20 ( khóa XVI) nhiệm kỳ 2015-2020. 

BCH LAN THU 201 

Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 20

Tại hội nghị, huyện ủy Gio Linh đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ chính trị và một số văn bản có liên quan đến Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết  số 35 của Trung ương, ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đầu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kế hoạch 133 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng trị về thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; Quán triệt kế hoạch số 111 của Huyện ủy Gio Linh về kết nạp Đảng viên từ nay đến năm 2020; thông qua dự thảo kế hoạch của Huyện ủy Gio Linh về Đại hội Đảng các cấp trong huyện tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau hội nghị lần này, Huyện ủy Gio Linh yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp trên địa bàn huyện tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/ TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đến tận tổ chức Đảng và đảng viên. Huyện ủy Gio Linh cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân gắn với phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

                                              Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh