Thông qua phương án quản lý các bãi tắm cộng đồng

Ngày 21/8, UBND huyện tổ chức cuộc họp thông qua phương án quản lý các bãi tắm cộng đồng trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Văn Quảng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

hop

Tại cuộc họp

Huyện Gio Linh có chiều dài bờ biển khoảng 15km, dọc bờ biển đã hình thành 03 bãi tắm: Trung Giang, Gio Hải và Cửa Việt. Tuy nhiên, các bãi tắm được hình thành một cách tự phát, chưa có sự quản lý và khai thác một cách phù hợp. Chính vì vậy, UBND huyện chủ trương xây dựng Phương án quản lý và khai thác với mục tiêu để làm tốt công tác quản lý nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan; giải quyết tốt các mối quan hệ giữa bảo vệ và khai thác để xây dựng các bãi tắm cộng đồng an toàn, văn minh; từng bước xây dựng hệ thống tiện ích công cộng đi đôi với việc phát triển có chọn lọc, thử nghiệm các dịch vụ du lịch để thu hút du khách. Theo đó, mục tiêu cụ thể của phương án là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ biển; thu hút nguồn vốn từ mọi thành phần kinh tế để đầu tư, hiện đại hoá cơ sở vật chất hạ tầng bãi tắm; bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân và du khách khi tắm biển; giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; tổ chức chỉnh trang lại các hộ kinh doanh dịch vụ đúng quy hoạch, quy định, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh bãi tắm ổn định và phát triển.

Cuộc họp đã tập trung thảo luận các phương án về nhân sự, công tác vệ sinh môi trường, công tác cứu hộ, cứu nạn,… Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo phương án tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng thời, nghiên cứu, hoàn thiện phương án một cách phù hợp trình UBND huyện phê duyệt, gửi xin ý kiến của UBND tỉnh trong thời gian tới./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện