Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đất tại xã Gio Hòa

File đình kèm: tai ve