Triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Ngày 19/8, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; đồng chí Phan Văn Nghi - PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; đại diện lãnh đạo UBND, công chức địa chính các xã, thị trấn.

TN

Tại HN

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển các nguồn lực của nền kinh tế; trong đó có việc kiểm kê, đánh giá đầy đủ, thực trạng nguồn lực đất đai, qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho phát triển kinh tế-xã hội; việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 sẽ tập trung đánh giá thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; đồng thời, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là làm cơ sở cho xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội cả nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Các đối tượng kiểm kê đất đai gồm: diện tích các loại đất, các loại đối tượng sử dụng, đối tượng được Nhà nước giao để quản lý; tình hình quản lý và sử dụng đất của doanh nghiệp Nhà nước, các ban quản lý rừng, doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp, các dự án xây dựng nhà ở thương mại, công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND các xã, phường, thị trấn; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp; diện tích các đảo.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Nghi nhấn mạnh việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 là một nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.vậy, PCT UBND huyện yêu cầu các ngành chức năng, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tập trung phối hợp chặt chẽ nhằm đảo bảo chất lượng và thời gian hoàn thành theo quy định./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện