Giám sát việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Vừa qua, tại Trường Mầm non xã Trung Hải và Trường THCS xã Gio An, Liên đoàn lao động huyện Gio Linh đã tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “Thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”.

ADB

Giám sát việc thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP tại trường THCS Gio An 

Qua giám sát cho thấy, các đơn vị trường học đã công khai kế hoạch công tác hàng năm; công khai việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm nhân sự, công tác đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật; công khai việc giải quyết các chế độ, nâng ngạch, bậc lương, thay đổi vị trí việc làm đối với công chức, viên chức nhà trường; công khai thu chi tài chính, kinh phí hoạt động hàng năm, quyết toán kinh phí hàng năm của nhà trường. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý và hướng dẫn cán bộ giáo viên thực hiện Quy chế dân chủ. Thực hiện tốt việc công khai, lấy ý kiến và giải quyết đơn thư khiếu nại của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và phụ huynh học sinh. Chủ động rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy ước đã ban hành. Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thông qua hoạt động giám sát nhằm giúp cho các nhà trường thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ tại đơn vị; quan tâm hệ thống hóa các văn bản, nhất là đối với các quy chế, quy ước đã ban hành thực hiện trong những năm qua; tiếp tục xây dựng nội quy của cơ quan theo đúng quy định; quy chế dân chủ trong nhà cơ quan theo đúng hướng dẫn; kiện toàn Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, hàng năm có kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo; kế hoạch giám sát của Ban Thanh tra nhân dân; quan tâm việc công khai và hình thức công khai các nội dung để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường biết và thực hiện giám sát.

                                                  Lương Sơn - Trung tâm VHTT&TDTT huyện