Trung tâm bồi dưỡng chính trị khai giảng lớp bồi dưỡng QP-AN cho đội ngũ chức việc tôn giáo các niệm phật đường.

Ngày 30/7, Trung tâm bồi dưỡng LLCT huyện Gio Linh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ chức việc tôn giáo các niệm phật đường trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Phúc Sơn, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - GĐ Trung tâm bồi dưỡng LLCT huyện dự và phát biểu khai mạc. 

CHUC1

Lớp bồi dững QP-AN cho đội ngũ chức việc tôn giáo các niệm phật đường

Tại Lớp bồi dưỡng đội ngũ chức việc tôn giáo các niệm phật đường được tiếp thu và nắm bắt các nội dung cơ bản về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, một số luật liên quan đến QP-AN, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn tăng cường cũng cố  QP-AN, xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nhiều nội dung quan trọng khác….Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhân thức cho đội ngũ chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo trong việc thực hiện, quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế, xã hội, cũng cố quốc phòng an ninh của địa phương,

                          Chính Linh- Trung tâm VHTT&TDTT Gio Linh