Gio Mai tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày 19/7/2019, HĐND xã Gio Mai tiến hành kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XII, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QP-An 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

HDND GIO MAI KY HOP THU 101 

HĐND xã Gio Mai tiến hành kỳ hopk thứ 10 nhiện kỳ 2016-2021

Trong 6 tháng đầu năm, Thực hiện Nghị quyết của HĐND và Chương trình hành động của UBND huyện; Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. HĐND, UBND xã Gio Mai đã ban hành Kế hoạch hành động, Chương trình trọng tâm năm 2019, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách trên các lĩnh vực từ xã đến thôn, tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện với quyết tâm cao, đồng bộ trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất nông nghiệp Vụ Đông Xuân 2018-2019, gieo trồng là: 595/608ha, đạt 97,8% KH, đạt 97,6% so với vụ Đông Xuân cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích lúa đạt 100% KH, năng suất đạt 55,9/55tạ/ha, đạt 101,6%KH; Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục được duy trì và phát triển, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm; Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được đầu tư và phát triển. Sáu tháng đầu năm đã tập trung triển khai, hướng dẫn nhân dân xuống vụ, áp dụng, đối tượng con nuôi theo khuyến cáo của sở Nông nghiệp; bà con đã chủ động đầu tư cải tạo ao nuôi, xử lý môi trường, tiến hành thả giống nuôi, giống thả chủ yếu tôm cua cá. Diện tích nuôi 77,6/70 ha, đạt 110%KH, số lượng giống thả trên 3,2 triệu con các loại; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện; nhận thức, ý thức của cán bộ và nhân dân về xây dựng nông thôn mới ngày được nâng cao. Tập trung chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới, tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí đã xây dựng năm 2019. Qua đánh giá 6 tháng đầu năm dự kiến có 3/4 tiêu chí sẻ đạt thêm vào cuối năm, tăng số tiêu chí 15/19 tiêu chí; Cơ sở hạ tầng, Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại và dịch vụ phát triển mạnh. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền về tổ chức các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong sáu tháng đầu năm, UBND xã đã tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; tổ chức Hội nghị triển khai chương trình trọng tâm năm, quý, tháng. Phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu trong thi hành công vụ và nội quy, quy chế hoạt động đề ra; nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới giao ban tuần, theo dõi thực hiện nhiệm vụ của các ngành, bộ phận tham mưu để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

 Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong sáu tháng đầu năm, bám sát kế hoạch UBND huyện, Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019 và tình hình thực tiển; xã Gio Mai tiếp tục bổ sung chương trình trọng tâm và tập trung chỉ đạo các ngành, các thôn, khu dân cư triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chủ yếu trong sáu tháng cuối năm, nhằm đưa nền KT-XH của địa phương phát triển mạnh…

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, HUV, PCTHĐND huyện đánh gia cao kết quả mà HĐND xã Gio Mai đạt được trong thời gian qua, bước vào nhiệm vụ công tác trong tâm của 6 tháng cuối năm đồng chí PCTHĐND huyện đề nghị, HĐND, UBND xã Gio Mai tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, điều hành, triển khai thực hiện của chính quyền từ xã đến thôn, phát huy vai trò của MT và các đoàn thể vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới một cách đồng bộ và quyết liệt hơn. Huy động sự vào cuộc của toàn xã hội để triển khai thực hiện theo từng tiêu chí; tranh thủ hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và huy động nội lực, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hoàn thiện 04 tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

                                      Chính Linh- Trung tâm VHTT&TT Gio Linh