Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2019

Ngày 24/5, Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Phan Văn Nghi - PCT UBND huyện - Bí thư Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện dự và phát biểu chỉ đạo diễn đàn.

IMG 3380

Tại diễn đàn

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đề ra chủ đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ đề có 3 vấn đề:xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân. Tuy nhiên, mỗi vấn đề có một nội dung cụ thể, nhưng có quan hệ mật thiết, tác động qua lại, gắn bó với nhau. Thực hiện có hiệu quả xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là rất quan trọng, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng.

Tại diễn đàn, sau phần đề dẫn của Chi bộ, các đảng viên tham gia thảo luận, liên hệ; các nội dung thảo luận liên quan đến tình hình của huyện nhà, của cơ quan Văn phòng, liên hệ phần hành công tác của từng cá nhân đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị đề xuất của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người dân. Triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể lựa chọn những vấn đề hạn chế, tồn tại liên quan tới 3 nội dung chuyên đề của cơ quan để tập trung giải quyết gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước; quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về “dân làm gốc”; chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống. Cơ quan sẽ triển khai những nội dung nêu trên trong các hoạt động sinh hoạt định kì, gắn với dân vận chính quyền, thực hiện tiếp công dân, cải cách hành chính. Chú trọng thực hiện tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời; chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; phát huy sức dân, huy động nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích của nhân dân.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Phan Văn Nghi - Bí thư Đảng bộ cơ quan chính huyện đề nghị cán bộ đảng viên tiếp tục tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện