Tài liệu hop HĐND huyện kỳ họp thứ 8

1. Bác cáo công tác năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện. File đính kèm: tai ve

2. Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh năm 2018. File đính kèm: tai ve

3. Báo cáo tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo năm 2018 nhiệm vụ, giải pháp năm 2019. File đính kèm: tai ve

4. Báo cáo công tác phòng, chống tham những năm 2018. File đính kèm: tai ve

5. Báo cáo về việc giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa V. File đính kèm: tai ve

6. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNS trên địa bàn, chi NSĐP năm 2018, dự toán thu ngân sách trên địa bàn, chi NSĐP năm 2019. File đính kèm: tai ve

7. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và kế hoạch đầu tư XDCB 2019. File đính kèm: tai ve

 

8. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019. File đính kèm. tai ve

9. Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2018. File đính kèm: tai ve

10. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. File đính kèm: tai ve

11. Báo cáo kết quả thi hành án năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. File đính kèm: tai ve

12. Đề án phát triển thương mại dịch vụ huyện Gio Linh đến năm 2025. File đính kèm: tai ve

13. Thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018. File đính kèm: tai ve