Văn hóa - Xã hội

Hội nghị tổng kết hoạt động báo cáo viên dư luận xã hội năm 2020

Ngày 24/12, Ban tuyên giáo Huyện uỷ Gio Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo cáo viên và công tác dư luận xã hội năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Giảng, Phó BT TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nga, UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ.Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, Ban tuyên giáo Huyện ủy đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ xã, thị trấn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban tuyên giáo đã xây dựng Kế hoạch hoạt động của báo cáo viên tuyên truyền miệng và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong năm 2020. Đội ngũ báo cáo viên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền tại địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công. Công tác tuyên truyền miệng được thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực như xây dựng Đảng, tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng an ninh, đối ngoại...Hình thức tuyên truyền đa dạng để kịp thời chuyển tải các chủ trương, nghị quyết, kết luận của cấp uỷ các cấp, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Góp phần quan trọng vào định hướng thông tin, giúp cán bộ, Đảng viên và Nhân dân nhận diện và tham gia vào cuộc đấu tranh ngăn chặn các thông tin sai lệch, xuyên tạc, bảo vệ vững chắc tư tưởng của Đảng./.

                                                                                                                                                                                                           Khánh Trang – Trung tâm VHTT - TDTT